ChariskaiAgape

Phwamling akhat rui taanc ni mei thouc (Rongmei Churches tuang context)

Phwamling akhat rui taanc ni mei thouc (Rongmei Churches tuang context)

(Rongmei Churches tuang context)

Phwamling hei tabui cho akhatni Phwamling akhat rui taanc ni mei twang thouc hei tabui cho tumei thay nthan mei hei kage nai ye. Kalamthu aniu Rongmei Khristian kailuang azu khou rammethei aniw tuang society khou latgei lugei bam mei hei Phwamling akhat suna kathouc thai mak khou rui pat bam tuang nge. Phwamling akhat rui na taanc ni mei thouc lam kaphian mak mei hu khou Phwamling hei tabui cho tumei duina kathai ncham kho.

I.                    Phwamling hei tabui cho?

Phwamling hei Greekmei laat khou Ecclessia kabah ruina Kaopat lou mei nunc tw twang e. Phwamling hei kalang kanei (2) swna khaklang pat nuwe. 1) Universal Phwamling (Universal church) 2) Local Phwamling (Local church). 
Universal Phwamling- Kandih kapwm khou bammei Khrista Jisu ta kaniu ringbam kaipou khatni kaniu twang Ravguangc suna lalou Lwmlouc mei kathuy ta Universal Phwamling twna kao we. (Mi lam khou Hymei (writer) airui na kagan gut na kaphian lak khe).
Local Phwamling- Bibal khou zauc we they Apostal nunc akhatni Jisu Khrista khou lwmloureymei nunc rui Jisu theyna ringthau kan mei tingmik khou gwang kadwai lana maninmei taektu tu kachamna Ravguangc ta kalum kacham kan mei hou we. Mi ta Local Phwamling twna kao we (e.g. Jerusalem phwamling, Antioch phwamling, etc.). Samna sapukhou, Khrista khou Lwmloumei guay rui kabam akhat khou Ravguangc ta kalwm kacham na, Khrista tuang latdin guay ta piuna bumaeng khwammei taan taanc pat bam mei ta Local Phwamling tuna kao ye (e.g. Imphal Baptist church, Longmai 3 Baptist church, Bethel Baptist church, etc. miguay ta local phwamling tuna kao we).

II.                 Phwamling kaipou tho thou cho?

Phwamling hei tabui cho tumei lam khou duina kathai ncham kan the. Tiki Phwamling kaipou tho thou cho? Phwamling kaipou hei Pastor cho? Deacon board cho? Rammethei association tuang kapi kaga nunc cho? Mi tuang lam khou Bible rui tabui salou bo tumei zao ncham khou. Phwamling kaipou tho Pouhbaumei Jisu Khrista ye! Heizaengrui, Deacon board, Pastor rammethei lunggay chingkhiu mei nunc rui Phwamling ta sin bin na kaniu rui ningmei khou na piu nu mak ge kalamthu kaniu hei Phwamling tuang siamruai mei nunc de. Jisu Khrista tuang kungc kancmei kazei pan rui na Phawmling ti hei liu lou tuang nge heizangrui Phwamling ti hei chala na lanu mak ge (Latdiutatmei 20:28).

III.              Phwamling akhat rui taanc nimei thouc

Aniu local Phwamling guay khou Lwmmeinunc tuang panti hei tangkhin kei bam mei peyna nai bam me. Lwmmei nunc tuang kailong swna lungbam mei bam azu khou latgei lugei mei rui padik bam mei azu ni nai the. Nammei tuang khunpu-khulak tuang lam khou rui Phwamling bak bam mei azu ni nai the. Mi kumna lungbam tina Ravguangc rui pianlou puni dai? Khrista khou lwmmei nunc rui taanc ni mei thouc taanc chui na taanc bam me they aniu society khou nchuzangmei gwang puni. “Phwamling hei Ravguangc tuang nge akhatni Ravguangc rui chun mei ningmei khou taan taanc ni na ye!” Mi kandhi khou Ngamsincmei nunc rui khatni lunggay chingkhiu meinunc rui Phwamling ta sin bin khang ram mak ge. Hei zaeng rui phwamling nai bammei kabah tho Ravguangc tuang raeng taanc pat khang nge. Tabui khang rui Phwamling hei nai tw cho twmei Bible khou zao we thei kadam kathwm swna khaklang pat nw we. Mi kadam kathwm kiu tho- (a). Ravguangc ta kalwmc khang, (b). Lwmmei nunc ta Kasiam thaulou khang, (c). Bumaeng Khwam khang.

a). Ravguangc ta kalwmc khang: 

Bibal scholar John Piper rui na katuang Buk “Let the Nations be glad” khou heickumna hilou we “Bumaeng khwam mei hei phwamling tuang dailiang-nkhamliangmei tammei (ultimate goal) ram mak ge tiki Ravguangc ta kalwmcmei hei dailiang-nkhamliangmei tammei (ultimate goal) ye.” Kalwmcmei hei aniu mansei swmei kaguay khang dailiangc mei thouc the kalamthu bumaeng khwammei taan hei tho Poubauhmei Jisu Khrista pamv khou bam puinungc kiu khatni Kazauhpaanv howpui nungc kiu bumaeng khwammei taan tho amaanc kanni de tiki kalwmcmei tho tingsaengzaeng nai bam puni. Poubauhmei pam khou bam pui nung kiu tho tingsaengzaeng kata thuan na kalwm na bam kan ni the. Heizangrui Pu Ravguangc ta kalwmmei hei Phwamling mei tuang dailiang mei thouc the. Ravguangc tuang hym ti daicna lung nic mei hei aniu tuang dailiangcmei thouc the. Aniu tuang kheiliak, latsa, lusuan, ram lam kapum khou Ravguangc hym tidaic ni na ye.
Pu Ravguangc ta kalwm mei tho kahunung Latdan guangc (Old Testament) gan khou ruina kalwmmei hei nai gwang tuang the. Ibrimei 10:25 khou hei kumna hilou we, Phwamling mei nunc rui gwang kadwai na kalwmcmei ta chala na lalou mak na meigwai rui machwang lou khang lwmmeinunc ta karian lou we. Latdan Guangc (Old Testament) ganv khou rui thao na Israelmei nunc rui Ravguangc hym ta thuancna kalwmcmei hei Kalwmlu buk khou hou we mina ham na Ndauloumei buk khou ken hou we. Ravguangc ta kalwmmei hei aniu lungh gut na taanc bam khang kage suliangmei thouc the. 

b). Lwmmei nunc ta kasiam thaulou khang: 

Ravguangc ta kalwmna kahym tidai mei hei aniu Phwamling tuang dailiangmei thouc akhat the tumei aniu kathai ncham lou kan the. Atao tho, Phwamling tuang thouc kaneyc swmei zao kacham dat kho. Lwmmei nunc ta siamruai taan khang kasiam thaulou mei hei Phwamling tuang daimei thouc akhat the (Ephisiamei 4:12; Kolossiamei 1:28;). Aniu Rongmei Phwamling guai khou Lwmmei nunc ta kasiam thauloumei hei peina nsuan hak na bam me. Tabui thiak suwe thei lwmmei nunc ta kasiam thau lou ni? Lwmmei nunc ta kasiam thau ni mei hei peina khang kagan gut re akhatni ning chala hak na ning nu mak ge kalamthu kaniw ta kasiam thaumei tuang dailiangmei tammei (goal) tho Khrista tuang pumc tidaic thauc khang nge. Lwmmei nunc ta Kasiam thaumei hei Puic Puc sumei nunc rui nanunc ta kasiam thaumei khang swang sinic kung nge.
Bibal study (kathaimei) hei lwmmei nunc ta Kasiam thauloumei tuang taan pang khou dailiangmei the. Phawmling akhat twang pastor/kapi kaga sw we thei kalauziu nunc ta Bibal riakdin (doctrine) azu ncham lou na lwmmei khou titanc lou ni na ye. VBS (vacation Bible school) akhatni Youth camp nac rui Lwmmei nunc ta kasiam thaulouna Khrista khou meiphamei akhat swna kaniw kathui ta Ravguangc khou phungc guanglou ngam mak ge. Lwmmei nunc ta Bibal tuang nchummei riakdin (doctrine) nchamloumei hei pastor/kapi-kaga nunc tuang dailiangmei thouc the. VBS, Youth camp, Bible seminar tana ngang bam nu mak ge. Laanmei riakdin azu akhatni ravchap baimei nunc tuang laanmei riakdian azu khou pun lou mak khang Phwamling tuang pastor/kapi kaga sumei nunc rui ncham ntun lou ni na re. Bibal tuang riakdin nchummei nchamloumei, katiuloumei khou, huayneymei khou, mbu ku khou rui Lwmmei nunc ta Kasiam thaulou ngam khang nge. Mi guay paanv rui lwmmei nunc kaguay ta meiphamei khou zai louc khang nge akhatni Khrista tuang pumc ta tidaic thau khang nge (Ephisiamei 4:12).

c). Bumaeng khwam khang: 

Jisu Khrista theina ringthau dat mei tang khou khatni kamei ta tingkau phung ku mak mei hu khou kamei rui kaziab nunc khou latdanv tilou kan ne, mikiu tho “Hei zaeng rui nangniu tatna zaatc kapwmna ta aziab kasiamh mo: kaniw ta Pu, Nah Mpouh, khatni Bumaeng nthanmei Zanc khou duilup lou wo” Methiu 28:19. Bumaeng khwam mei taanv hei phwamling mei nunc khang daimei taanvduan akhat the. Paubauhmei Jisu Khrista rui - nangniu tat na Ravkai gaimei kasiam tat ro, latlu azu naigei mei su wo khatni pastor/ deacon zaeng rui latlu gei o twna kadi lou du mak ge tiki Jisu Khrista rui lwmmei kaguay ta tatna Kaziab kasiam tat ro tuna kadi lou we. Kummethei aniu Phwamling mei nunc rui kalatdan tihei lungh kapwm rui piuna taanc ni na re.
Kahunungc Khrista khou lwmlouc mei nunc rui bumaeng khwam mei hei kandhi kabam kathui Rav ta thai mak mei nunc khou tat na gaicham din ne. Kumpui zaeng rui Americanmei, Koreanmei nunc rui missionary azu ndiulou na gaicham hei kandhi kapum khou din tat bam taung the. Aniu Rongmei tuang Phwamling guay ken Khrista tuang latdaanv piu na bumaeng khwammei taan taanc mbu ku bam dai? Kaling sa pukhou aniu Rongmei Khristianmei nunc hei mission tuang taanv khou peina khang nsuan hak na bam me. Khrista Poubauhmei tuang latdaanv hei piu mak mei phwamling azu nai e. Aniu Rongmei zat khou na sini non-Khristian mei padik nai di he. Bumaeng khwam mei taanv khang rui lunggut na mikdui keina huaynei lou bam dai? Khatni Bumaeng khuam mei taanv khang rui aniu siandui tiipat na bam dai? Lwmmei nunc the tuna salana bumaeng khwammei tuang taanv khou kadam laav bam mak ge thei Ravguangc tuang Latdan ta piu mak mei di the. Nang ai rui bumaeng khwammei taanv hei taanc pat mak ge thei thow rui taanc pat khang cho?
            Phwamling akhat rui taanc ni mei thou lam khou kathai ncham lou kan the. Bibal kathaimei gan khou Phwamling rui taanc ni mei thouc hei kadam kathwm hou we, mikiu tho- Ravguangc ta kalwmmei, lwmmei nunc ta kasiam thaulou mei, Amaancmei bumaeng khwammei ye. Amaancmei bumaeng nunc ta khwam mei taan khou, lwmmeinunc ta kasiam thaumei taan khou, akhatni Ravguangc ta kalwmmei khou lungh gut na taanc kahou khou rui Phwamling hei saengthau daithau khang nge akhatni aniu Rongmei society khou chuzaengmei gwang khang nge. Mi kadam kathwm khou akhat taancpat mak ge they phwamling hei daithau ngam lak ge. Rongmei tuang Phwamling kathui ruc khou Ravguangc tuang suaihiam tilou mei sudiu. Amen.