ChariskaiAgape

Lwmloumei guay rui Government khang swlou taanclou nihpui damv (Rongmei Churches)

Rongmei Bible

Aniw Rongmei kandih tidaih thau kho tw ye thei government tanah ngang bam nu mak ge. Lwmloumei aniw guay ruini government tihei gaymeih khou laypuan lou nina de. Hei kumna taanc khou rui aniw kandih hei daithau khang nge. Lwmloumei aniw rui government ta nchumhmei khou zayloucmei hei kage mpeyna sw we. Jisu khrista rui ni lwmloumei guay ta gaanhmei riw akhatni ntey ye twna Mathiu 5 khou hylou we. Ramh lam kapum khou aniw rui Rav ta thaymak mei nunc hu khou Khrista ram gay tei lunghlian ni na re. Kummetheih, government khang lwmloumei aniw rui tabui taanc lou ni? Mi lam khou Bibal khou tabui hylou bo twmei zauc nchamh kho.

I.                 Government tuang kapih-kagah nunc khang huayneylou ni na re-

1 Timothy 2:1-4 khou zauh we thei, Khrista khou Lwmlou kanmei nunc rui government tuang kapi-kaga nunc khang huayney lou nina re twna nthan na hylou bam mei how we. Kummethei, government tuang kapi-kagah nunc tho thou cho? DC, local MLA, Minister nunc, Chief Minister, etc. mi nunc guay hei government tuang kapi-kagah nunc the. Kapih-kagah nunc khang huayney raanv lou khou rui society khou nchu nrina lungc simh simna, ravning chuyna khatni khat khat ta chakhwang suna lungc tou khang nge. Lungc simh simna lungmei tumei kabac tho society hei gayna chuzaeng na khatni simei azu khou rui duakna lung mei ta ye. Society khou latgeih-lugeih bam mei, chaengc-pumv si bam mei, daithau thuy mak na bam mei hei Lwmloumei guay rui nsuan khou rui pat bam tuang nge. Huayneymei hei Lwmloumei guay khang pumtan the. Kapi-kagah swmei nunc rui sihmei azu phungc gwang lou bam sini aniw lwmloumei nunc tuang thouc tho lungning hanhmei tuang mak na kaniw khang taek mak na huayney lou bam ni na de. Nchu nrina lung ngam mak na bam mei hei kapih-kagah nunc tuang ram nsuan na ham mak ge tiki Lwmloumei nunc tuang ram nsuan ni de.

II.             Government tuang kapih-kagah nunc bangc khou bam nina re

Rommei 13:1-5 khou zauc we they government bangc khou bam nina re twna nthan na hylou bam me. Tabui zaengrui government bangc bam nina cho twmei lamhlou khou duihna kathay nchamh dat dikho.

A). Government tuang Kapih-kagah nunc hei Ravguangc bangc nge: 

Reyliangmei khou thaylou nih mei rui, government hei Ravguangc rui kandihmei nunc khang lingcthau lou tuang nge. Kandih kapum khou nai bam mei government hei Ravguangc rui nuhlou tina nai bam tuang de. Government hei Ravguang rui lingcthau lou tuang nge thei Kandih kaipouc guay ni Ravguangc rui nuhlou tina guanghtuna lunghbam tuang nge. Thou kumh mei tho politics khou kazao kan ne thei Ravningc mak mei kum na lungh bam mei azu ni nai ye. Mi kumna lunghbam me thei mpeyna suai the. Politics khou kazao bam mei kapi-kagah nunc ni Ravguanc tuang bang akhat de, kumna Ravguangc laat piuchuy na lungc ni na de. Kum tina Lwmloumei kathuy ta government tuang kapi-kagah nunc bangc khou bam mo tuna Bibal rui salou tuang nge.

B). Kapi-kagah nunc bangc khou bam zihpui mei tei Ravguangc ta nw mak mei ye:

Thou kumhmei kandih akhat tuang kaipouc bangc khou bam zih ye thei Ravguangc ta nw mak mei le kachamh de (Rommei 13:2). Aniu tuang society khou kalaymei tigwang kho tw we theii meic kaguay rui kapi-kagah nunc bangc khou bam chuii, chakhwang swlou biurapmei nunc ta chakhwang swlou khou rui kalaymei gwang khang de. Kalamthu aniu society khou kapi-kagah nunc lat laa mak, kaniu ta ni chakhwang sw mak na kamei kamei ningmei na khou lungc bam me theii, society khou daithau mei nai lak ge.

III.         Government khang tiilou-taanclou nimei damv guay tichuy-taanchuy lou nina re

Rommei 13:6-7 khou zauc dat re they, lwmloumei aniw guay rui dihkahv rammethey tiilou ni mei damv guay government khang tiilou ni na re twna hylou we. Thowkwmmei Khristianmei nunc tho church khou tenth tithes tiichuy ye they nw the government khang tii ni mei damv tho tiimak sini nu de twna ning bam mei azu naii ye. Tiki Bible rui tho tenth tithes akhatni government khang tii nimei damv guay tichuyna ti wo twna salou ye. Hei zaeng rui Lwmloumei nunc rui ni dihkahv, electric bill rammethey baih-baih mei azu tii ni mei damv guay tii chuyna tii nimei thouc we. Thow kummei tho electric gwangchuy mei ta lani ye tiki government khang tho electric bill tii ni mak mei azu ni nai ye. Aniw kumc lak ni na re. Bibal khou ni chakhwang sw zimei nunc ta chakhwang sw wo akhatni ping zimei ta ping ngo twna than na hylou bam me. Government rui scheme gaymei azu phung gwang lou we thei, Khrista khou Lwmloumei aniw rui ni changkwam lou nina re, Example swna sapwkhou NREGS tuang scheme. NREGS tuang scheme hei peina khang gay hak mei scheme the. Mi tuang gay hak mei scheme tihei siandui nphang khangna rui taanv taanc chuy mak na siandui latw na meygwatmei taanh taanc lak ni na re.

Ravningc chuy hak na bam sini aniw government khang taanc lou ni mei damv guay taanc lou mak ge thei, aniw Ravguangc hukhou ni mansei hukhou ni nkhuaymei de. Heizang rui, lwmloumei akhat swna Ravguangc mik-zauh khou nthuyna lungc kho tw we thei- government khang taanc lou ni mei dam guay taanc nthuy lou ni na re. kumpwkhou rui, Ravguangc rui pian lou khang de. Society hei gaythau kho tw we they Lwmmei nunc rui - a). government tuang kapi-kagah nunc khang huayney raanh lou nina re, b). Government tuang kapi-kagah nunc bangc khou bam chuy nina re, c). Government khang tiilou-taanclou nimei damv guay tichuy-taanchuy lou nina re. Lwmloumei nunc rui mi kadam guay piu na lungh khou rui society gay thau khang de. Ravguang tuang suaihiam tiilou mei sudiu wo. Amen.

Hymei: Gongthailung Gangmei (ACA khou rui 2017 kumv khou M.Th chamluai lou lana ntao tao Bible Translation Ministry khou taanc bam me.)